Обука „Бизнис CANVAS модел“ – 14, 15, 16ти Ноември, 2018 година, Велес

Обука „Бизнис CANVAS модел“ – 14, 15, 16ти Ноември, 2018 година, Велес

Проект „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“

14, 15, 16ти Ноември, 2018 година (среда, четврток, петок)

Локација: Хотел РОМАНТИК Велес

А Г Е Н Д А

Време /ден Прв ден, 07.11.2018

10:30 – 11:00 Пристигнување и регистрација на учесниците
11:00 – 12:00 Отварање, цели и вовед во обуката Претставување и запознавање на учесниците, очекувања од обуката
12:00 – 12:45 Основни карактеристики и функција на Бизнис Canvas моделот
12:45 – 13:00 Кафе пауза
13:00 – 14:30 Видео презентација
14:30 – 15:30 Ручек
15:30 – 17:00 Како понатаму? Три чекори за ефикасен Бизнис Canvas модел
17:00 – 17:15 Кафе пауза
17:15 – 18:30 Примери од пракса Дискусија, вовед во обуката за ден 2

Време /ден

Втор ден, 08.11.2018

10:00 – 11.30 Документирање на вашиот план. Креирање на бизнис Canvas модел (Проблем, Решенија, Клучни индикатори) 11:30 – 11:45 Кафе пауза
11:45 – 13:15 Вежба (проблем, решенија, клучни индикатори)
13:15 – 14:00 Документирање на вашиот план. Креирање на бизнис Canvas модел (Уникатност, односи со купувачи, канали на комуникација, сегмент на пазарот) 14:00 – 15:00 Ручек
15:00 – 16:30 Вежба (уникатност, односи со купувачи, канали на комуникација, сегмент на пазарот) 16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 17:30 Документирање на вашиот план. Креирање на бизнис Canvas модел (Структура на трошоци, приходи)

Време /ден

Трет ден, 09.11.2018

10:00 – 11.30 Вежба (структура на трошоци, приходи)
11:30 – 11:45 Кафе пауза
11:45 – 13:15 Вежба: Финализирање на Бизнис Canvas Моделот
13:15 – 14:00 Идентификување на ризичните делови во вашиот план
14:00 – 15:00 Ручек
15:00 – 15:45 Систематско тестирање на вашиот план
15:45 – 16:30 Презентација на учесниците
16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 17:15 Прашања / Одговори / Дискусија
17:15 – 17:30 Евалуација на обуката
17:30 – Завршување на обуката и заминување на учесниците

Date

Nov 14 2018 - Nov 16 2018

Time

10:30 AM - 06:00 PM

More Info

Read More

Location

Хотел Романтик Велес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *