Грант шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник" - EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK

Проект "Иновативен центар:
компаративна предност за поголема конкурентност"

Проектот е финансиран од страна на Европска Унија

Договор бр. 12-7324 / 1

Проектот ги опфаќа активностите кои преку зајакната соработка и интеракција на невладините актери со релевантните актери од универзитетите, ќе го поддржат спроведувањето на мерките и проектите за зголемување на конкурентноста.

Предвидени се конкретни мерки кои го унапредуваат поттикнувањето на иновации, истражување и развој, како и надградба на технолошките процеси на МСП во земјата. Исто така, ќе бидат имплементирани и мерки за развој на капацитетите на МСП, за соработка и градење на силни врски со јавните институции и образовните институции во земјата, преку воспоставување на заедничка платформа како на пример Иновативен Центар, развој на конкретни проекти, програми за обука и мерки за зајакнување на иновативните капацитети на домашните МСП. Нивото на обука на МСП, локалните власти и институции е доста важно, бидејќи тие можат значително да го олеснат воспоставувањето на односи, преку: развивање на соработка помеѓу МСП; поддршка на економска активност; обезбедување на контакти меѓу потенцијалните партнери; пренесување на искуство и иновациски „know how“; обезбедување на соработка во едукација на кадарот; и поддршка на финансирањето на иновациските проекти во целните региони.

Воспоставениот Виртуелен Иновативен Центар ќе стане партнер на МСП во унапредувањето на економскиот просперитет на целните региони и ќе овозможи трансфер на знаење и технологија развиени на партнерските универзитети, на пазарот. Центарот ќе ја поддржи културата на претприемништво, за трансформирање на иновациските идеи во успешен профитен проект на претпријатијата, а ќе обезбеди и образовни и вмрежувачки можности за МСП, за да ја развијат и да ја демонстрираат комерцијалната вредност на нивните пронајдоци. Виртуелниот Иновациски центар ќе биде создаден преку напредна онлајн платформа, со цел поддршка на развојот на малите и средните претпријатија (МСП). Малите и средни претпријатија ќе имаат можност да пристапат до онлајн програми за подобрување на своите бизнис вештини и да добијат деловно советување и менторство. Притоа, ќе им се помогне и да добијат пристап до потенцијални финансиски и технолошки партнери. Покрај ова, Центарот има за цел да стане онлајн заедница за МСП и да се развие во глобален колаборативен екосистем, кој е корисен за претпријатијата, преку размена на онлајн информации и знаења, вклучително и споделување на најдобрите практики. Членството во Иновацискиот Центар ќе биде отворено за оние кои се заинтересирани за иновации.

Целни групи на проектот:

 • 75 МСП од североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион
 • 3 универзитети од североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион
 • Стопанска комора, деловни здруженија кластери) од североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион

  Конкретнитe цели на проектот

  one-1426636_640

  Воведување на иновативни пристапи во деловното работење на МСП

  two-1426640_640

  Подобрување на иновативните вештини

  three-1426639_640

  Создавање на иновативна култура во претпријатијата

  four-1426634_640

  Подобрување на соработката помеѓу МСП и научно-истражувачки институции

   

  Главна цел на проектот:


  Да се зголеми конкурентноста на малите и средните претпријатија во североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион, со поттикнување на активноста на различните актери во општеството, а со цел да се влијае врз конкурентноста на економијата на земјата преку иновации.

  innovationhub2018

   

  Главни активности:


  • Анализа меѓу МСП за идентификување на бариерите кои ги попречуваат иновациите
  • Дизајнирање на пристап за зголемување на иновативноста на МСП преку воспоставување на Иновациски Центар
  • Основање на Иновациски Центар
  • Имплементација на мерки за градење на капацитети, преку Иновативниот центар, со цел да се приближи иновацијата до МСП
  • Имплементација на кампања за подигање на свеста за иновации
  • Организирање на настан за видливост, за размена на иновативни практики од земјата и странство

  Проценети резултати:

  Проценети резултати презентирани преку најважните исходи кои што треба да се постигнат:

  • О1: најмалку 75 МСП во Североисточниот, Скопскиот и Вардарскиот регион, поддржани во зајакнување на конкурентноста и примена на иновативни практики;
  • О2: најмалку 150 вработени во МСП ги подобрија своите иновациски вештини и обучени да користат иновативен пристап (најмалку 40% жени);
  • О3: најмалку 6 партнерства иницирани помеѓу академијата, локалните власти, невладините организации, приватните бизниси и регионалната власт;
  • О4: Иновациски Центар основан како алатка за зајакнување на регионалните иновациски капацитети;
  • О5: развиена кампања за подигнување на свеста за иновации

  Предложениот проект ќе ги обезбеди следните резултати:


  • Р1: создадени најмалку 100 нови иновативни идеи;
  • Р2: најмалку 75 претпријатија во северо-источниот, скопскиот и вардарскиот регион ќе ги подобрат нивните перформанси;
  • Р3: Зголемена свест за иновативноста на најмалку 1000 граѓани од североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион
  • Р4: најмалку 3 заеднички проекти имплементирани помеѓу академијата, локалните власти, невладините организации, приватните бизниси и регионалната власт;