Обука „Комерциализација на иновативни идеи“ – 19, 20, 21ви Декември, 2018 година, Куманово

Обука „Комерциализација на иновативни идеи“ – 19, 20, 21ви Декември, 2018 година, Куманово

Обука “Комерцијализација на иновативни идеи“

Проект „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“

19, 20, 21ви Декември, 2018 година (среда, четврток, петок)

Локација: Зграда на поранешен Комитет (први спрат), Куманово

А Г Е Н Д А

Време /ден Прв ден, 19.12.2018
10:30 – 11:00 Пристигнување и регистрација на учесниците
11:00 – 12:00 Отварање, цели и вовед во обуката Претставување и запознавање на учесниците, очекувања од обуката
12:00 – 12:45 Вовед во креативност и иновативност
12:45 – 13:00 Кафе пауза
13:00 – 14:30 Иновациски мотор, коиновација и глобализација како предуслов за успешна комерцијализација
14:30 – 15:30 Ручек
15:30 – 17:00 Техники на креативно размислување
17:00 – 17:15 Кафе пауза
17:15 – 18:30 Вежби: генерирање на иновативни идеи Дискусија за подобрување на генерираните иновативни идеи

Време /ден Втор ден, 20.12.2018
10:00 – 11.30 Анализа, рангирање и приоритизација на иновативни идеи
11:30 – 11:45 Кафе пауза
11:45 – 13:15 Вежба (анализа, рангирање и приоритизација на генерираните идеи со користење на различни техники)
13:15 – 14:00 Дизајнирање на одржлив иновациски процес во компанијата
14:00 – 15:00 Ручек
15:00 – 16:30 Вежба (изработка на дизајн на иновациски процес)
16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 17:30 Од проблеми, желби и потреби на купувачи до дизајн на карактеристики на иновативен производ/услуга

Време /ден Трет ден, 21.12.2018
10:00 – 11.30 Вежба: Кои иновативни карактеристики треба да се имплементираат?
11:30 – 11:45 Кафе пауза
11:45 – 13:15 Процес на развој на купувачи за иновативни производи
13:15 – 14:00 Рамка за откривање и валидација на купувачи како дел од процесот на развој на купувачи 14:00 – 15:00 Ручек
15:00 – 15:45 Рамка за креирање и градење на компанија како дел од процесот на развој на купувачи 15:45 – 16:30 Вежба: Развој на купувачи за генерираните идеи за иновативни производи/услуги 16:30 – 16:45 Кафе пауза
16:45 – 17:15 Прашања / Одговори / Дискусија
17:15 – 17:30 Евалуација на обуката
17:30 – Завршување на обуката и заминување на учесниците

Date

Dec 19 2018 - Dec 21 2018

Time

10:30 AM - 05:30 PM

More Info

Read More

Location

Зграда на поранешен комитет

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *