Обука „Комерциализација на иновативни идеи“ – 05, 06, 07ми Декември, 2018 година, Велес

Обука „Комерциализација на иновативни идеи“ – 05, 06, 07ми Декември, 2018 година, Велес

Обука “Комерцијализација на иновативни идеи“

Проект „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“

05, 06, 07ми Декември, 2018 година (среда, четврток, петок)

Локација: Хотел РОМАНТИК Велес

А Г Е Н Д А

Време /ден Прв ден, 05.12.2018
12:30 – 13:00 Пристигнување и регистрација на учесниците
13:00 – 14:00 Отварање, цели и вовед во обуката Претставување и запознавање на учесниците, очекувања од обуката 14:00 – 14:45 Вовед во креативност и иновативност
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 16:30 Иновациски мотор, коиновација и глобализација како предуслов за успешна комерцијализација
16:30 – 17:30 Ручек
17:30 – 19:00 Техники на креативно размислување
19:00 – 19:15 Кафе пауза
19:15 – 20:30 Вежби: генерирање на иновативни идеи Дискусија за подобрување на генерираните иновативни идеи

Време /ден Втор ден, 06.12.2018
13:00 – 14.30 Анализа, рангирање и приоритизација на иновативни идеи
14:30 – 14:45 Кафе пауза
14:45 – 16:15 Вежба (анализа, рангирање и приоритизација на генерираните идеи со користење на различни техники)
16:15 – 17:00 Дизајнирање на одржлив иновациски процес во компанијата
17:00 – 18:00 Ручек
18:00 – 19:30 Вежба (изработка на дизајн на иновациски процес)
19:30 – 19:45 Кафе пауза
19:45 – 20:30 Од проблеми, желби и потреби на купувачи до дизајн на карактеристики на иновативен производ/услуга

Време /ден Трет ден, 07.12.2018
13:00 – 14.30 Вежба: Кои иновативни карактеристики треба да се имплементираат?
14:30 – 14:45 Кафе пауза
14:45 – 16:15 Процес на развој на купувачи за иновативни производи
16:15 – 17:00 Рамка за откривање и валидација на купувачи како дел од процесот на развој на купувачи
17:00 – 18:00 Ручек
18:00 – 18:45 Рамка за креирање и градење на компанија како дел од процесот на развој на купувачи
18:45 – 19:30 Вежба: Развој на купувачи за генерираните идеи за иновативни производи/услуги
19:30 – 19:45 Кафе пауза
19:45 – 20:15 Прашања / Одговори / Дискусија
20:15 – 20:30 Евалуација на обуката
20:30 – Завршување на обуката и заминување на учесниците

Date

Dec 05 2018 - Dec 07 2018

Time

12:30 AM - 08:30 PM

More Info

Read More

Location

Хотел Романтик Велес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *