Обука „Комерциализација на иновативн идеи“ – Велес, 05, 06, 07 Декември, 2018