Комерциализација на иновативни идеи“, Куманово – 19, 20, 21 Декември, 2018