Обука „Комерциализација на иновативн идеи“ – Скопје, 12, 13, 14 Декември, 2018