Презентациски настан на проектот Иновациски Центар – гр. Скопје, 07.09.2018 год.

Презентациски настан, Иновативен центар, 10.09.2018, Куманово
September 12, 2018
Презентациски настан на проектот Иновациски Центар – гр. Велес, 06.09.2018 год.
September 12, 2018

На 07.09.2018 год. во гр. Скопје се одржа и вториот Презентациски настан на проектот Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност. Во настанот активно учество земаа 30 претставници на мали и средни претпријатија од Скопскиот регион, како и претставници на општината и медијумите.