Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност Велес

Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност Велес

„Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник”
– EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK
Договорен орган:
Централно финансирање и склучување надоговори (ЦФСД),
Министерство за финансии на Република Македонија
Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните
капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија,
претпријатија и универзитети и институти
Презентациски настан:
Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност
06ти Септември, 2018 година (четврток), во 13.30 часот
Локација: Хотел Романтик Велес

АГЕНДА

13:00 – 13:30 Регистрација на учесници
13:30 – 13:40 Отврање/поздравни говори
Димитар Ташевски, директор на Фондацијата за развој на
мали и средни претпријатија – Куманово
Анита Самарџиева, директор на Фондацијата за поддршка на
мали и средни претпријатија – Велес
13:40 – 13:50 Соработка, вмрежување и придобивки од Иновативниот
центар
Г-ѓа Душица Габерова, Бизнис центар во склоп на Вардарски
плански регион
13:50 – 14:10 Презентација на целите, досега постигнати резултати во рамки на проектот и веб порталот Даниел Георгиев, координатор на Проектот 14:10 – 14:30 Презентација на резултатите од пријавените фирми кои ќе бидат вклучени во проектните активности Бети Деловска, проектен менаџер 14:30 – 14:45 Дискусија 14:45 – 15:30 Вмрежување / Коктел

Date

Sep 06 2018

Time

01:30 PM

More Info

Read More

Location

Хотел Романтик Велес
Category

Comments are closed.