Документи

Студии

Најдобрите практики за зголемување ( scaling up) на иновативноста кај МСП

Сними го документот

Студии

Анализа за јазот во иновативниот капацитет на МСП (GAP Analysis)

Сними го документот

Студии

Пристап за зголемување на обемот (scaling up) на оновациите кај МСП

Сними го документот

Студии

Анализа на бариерите кои ги попречуваат иновациите во МПС

Сними го документот

Студии

Заедничка стратегија за одржливост на виртуелниот цента за иновации (Hub)

Сними го документот

Студии

Студија за можности за основање на технолоски парк во Североисточниот регион

Сними го документот